>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

AKTUALITY
06.03
SOČ 2018


05.09
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

„Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.
Staručké leto spomína práve, ako ho žiaci radi majú.
Odchádza, ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu.
Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“

Nádherný čas prázdnin a dovoleniek je za nami. 5. september urobil definitívnu bodku za prázdninovými dňami a pripomenul nám, že čas letí ako splašené kone. Akoby včera žiaci bežali s vysvedčeniami v rukách v ústrety dobrodružstvám a dňom plných oddychu a dnes sa ten kolotoč začína znova. Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko. Nie preto, že by bola pokazená. Pustí cez svoj prah pekné spomienky na prázdninové časy, krásne zážitky, aby sa mohli o ne podeliť so svojimi kamarátmi.
Dúfame, že všetci mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, že si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Počnúc dnešným dňom totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj žiakov.
5. septembra sa žiaci a pedagógovia našej školy zišli vo svojich triedach. Po slávnostných tónoch hymny SR sa prostredníctvom rozhlasu všetkým prihovorila zástupkyňa ministra školstva , vedy, výskumu a športu. Nasledoval slávnostný prejav riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov, hlavne prvákov, oboznámila prítomných s históriou školy, predstavila vedenie školy, pedagogických pracovníkov a všetkým popriala veľa tvorivých síl a úspechov v štúdiu a na celoslovenských i medzinárodných súťažiach, radosť zo spoločenských a športových podujatí a pestrý, veselý, zaujímavý nový školský rok.

Obchodná verejná súťaž!

Stredná odborná škola Humenné vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

Viac informácii v odkaze (.pdf)

Obchodná verejná súťaž

06.07
Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

Dňa 30. 6. 2016 sme slávnostne ukončili školský rok na nádvorí školy na Družstevnej ulici.
Tento krásny slnečný deň akoby bol symbolom obdobia, na ktoré sa všetci žiaci a s nimi aj učitelia, majstri odbornej výchovy istotne veľmi tešia - na prázdniny. A je vlastne jedno, či sa ráno do okna zasmeje slnko alebo zaklopká dážď. Hlavne, že nezazvoní budík, nekompromisne nevyženie z postele a neprikáže plniť školské povinnosti.
Iba pred krátkym časom sme nasadli do vlaku s názvom školský rok a už stojíme na konečnej stanici - po 10 mesiacoch ťažkej a namáhavej práce. Už len v spomienkach nám zostanú úspechy i neúspechy, radosti i žiale.

Aký teda bol tento deň? Začal sa našou krásnou slovenskou hymnou. Pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková vo svojom slávnostnom prejave sa prihovorila všetkým žiakom a učiteľom, zhodnotila dosiahnuté študijné výsledky, ale vyzdvihla hlavne tých žiakov, ktorí reprezentovali našu školu na významných zahraničných či celoslovenských súťažiach a dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky pod vedením svojich učiteľov či majstrov odbornej výchovy. Títo vynikajúci žiaci boli Radou rodičov odmenení vecnými cenami. Zvlášť vyzdvihla žiačku II.B Nikolu Taňkošovú z učebného odboru kaderník, ktorá na súťaži FOURFEST v Rimavskej Sobote zameranom na podporu učebných odborov v súťaži kaderníkov v kategórii spoločenských účesov na tému „...navždy sa zachová v pamäti stužková...“ získala krásne 1. miesto. Na tej istej súťaži sa zúčastnil aj žiak II. B Michal Džatko z učebného odboru hostinský, ktorý pripravoval miešaný alkoholický nápoj long drink v súťaži barmanov EUROAKADEMIK GASTRO 2016 a obdržal diplom za účasť. Práve on sa o svoj prvý úspech postaral aj na súťaži Cassovia Cup 2016. Jeho „Soft drink - Lesné tajomstvo“ a „After dinner drink - Jarný úsmev“ ocenila aj porota a zaradila ho do strieborného pásma. Poďakovanie patrí aj majsterkám odbornej výchovy Bc. M. Bujačkovej a Ing. A. Petrovčinovej, ktoré žiakov na súťaže pripravovali.

Prajeme všetkým, aby si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí, získali zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré všetkých obohatia a naplnia. Nech sú prázdniny plné slnečných dní.

Obchodná verejná súťaž!

Stredná odborná škola Humenné vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

Viac informácii v odkaze (.pdf)

Obchodná verejná súťaž

Ponuka na prenájom

17.12
PF 2016!Milí deviataci a záujemcovia o štúdium na Strednej odbornej škole v Humennom,

blíži sa čas rozhodovania pre Vaše budúce povolanie. Práve naša škola ponúka najlepšie možnosti vzdelávania, ktorého výsledkom bude zamestnanie zabezpečujúce kvalitu Vášho osobného i finančného života. Pre školský rok 2016/2017 Vám, milí deviataci, ponúkame možnosť štúdia
  • v učebných odboroch autoopravár-mechanik, hostinský (kuchár-čašník), cukrár a kaderník. Štúdium je trojročné a končí získaním výučného listu
  • v študijných odboroch kozmetik a sociálno-výchovný pracovník. Štúdium je štvorročné a končí maturitnou skúškou.

Snažíme sa byť školou, ktorá sa spôsobom výučby čo najviac približuje požiadavkám doby, motivuje žiakov k učeniu sa a kreativite. Sme pripravení otvoriť Vám dvere do života. Krok za krokom Vás naučíme všetko, čo budete potrebovať pri správnej voľbe povolania.

Poskytujeme ideálne podmienky pre štúdium. Moderný školský areál, profesionálne pomôcky, vybavenie, počítačové učebne, kadernícky a kozmetický salón, moderne vybavená kuchyňa a stolovacia miestnosť, príjemné prostredie - to všetko prispieva k pozitívnej klíme a zvyšovaniu efektivity na vyučovaní.

Sme školou s dlhoročnou tradíciou, kvalifikovaným a skúseným pedagogickým zborom. Využívame netradičné formy a metódy vyučovania. Zúčastňujeme sa regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťaží, na ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach. Sme zameraní na prax, učíme žiakov orientovať sa v podnikateľskom prostredí.

Úspechy našich žiakov v súťažiach si môžete pozrieť aj v rubrike Galéria – Naše akcie.

POZVÁNKA:

Riaditeľstvo SOŠ Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22. októbra 2015 o 10 00 hod.v areáli teoretického vyučovania na Družstevnej ulici 1475 v Humennom.

V jednotlivých pavilónoch sa Vám predstavia naši žiaci so svojimi výrobkami a prezentáciami a v telocvični si môžete pozrieť krátky kultúrny program. Tešíme sa na Vašu návštevu!

       „Nič nie je nemožné, len treba vedieť, ako na to…“

Kurikulum Práve túto myšlienku potvrdili žiaci z drevárskych odborov - operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, nadstavbového štúdia, ktorí si „zmerali sily“ v aplikácií počítačových zručností v grafických systémoch. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 20 žiakov. Tí, ktorí obsadili prvé tri miesta v triednom kole postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2015. Úlohou žiakov bolo v grafickom programe, v ktorom sa vyučujú, zhotoviť obrázok podľa predlohy.

V triednom kole si žiaci mohli žrebovať z piatich tém ornament, návrh kraslice, polica SOLIDS, polica bludisko, puzzle. Z triednych kôl postúpili 6 žiaci do školského kola.
V školskom kole sa z možností – ornament, matrioška, puzzle, keltská symbolika – vyžrebovala keltská symbolika. Hodnotila sa rýchlosť, správnosť, presnosť a aj estetika prevedenia. Prvému žiakovi stačilo 12 minút, aby zahlásil HOTOVO. Ostatným to trvalo trošku dlhšie, ale všetci úlohu urobili v danom čase.


Víťazom sa stal Patrik Brutenič z II. CD triedy, 2. miesto obsadil Michal Čemsák a 3. miesto patrí Michalovi Kačurovi – obaja sú z I. D triedy.
Okrem tejto súťaže sa uskutočnil aj 1. ročník súťaže v programovaní – PROGRAMKO. Uskutočnili sa len triedne kolá v študijných odboroch operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a v nadstavbovom štúdiu. Žiaci mali na CNC simulátore frézovania a sústruženia zrealizovať výrobu súčiastok podľa predlohy. Pre frézovanie to bolo tvarované čielko zásuvky a pre sústruženie to bola jednoduchá šachová figúrka. Najlepší v jednotlivých triedach boli Michal Bobaľa zo IV. CS a Martin Jacko z II.ND.

Kurikulum

Kurikulum


02.03

Vyhodnotenie SOČ 2015

Súťažný odbor č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia Školského kola 37. ročníka SOČ sa zúčastnilo 8 žiakov odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby s 8 prácami.

Výsledky:
1. miesto – Návrh obývacej izby v programe PRO100
autor: Matúš Buksár z I.DS

2. miesto – Využitie grafických programov pri navrhovaní stolových spoločenských hier – autor: Patrik Brutenič z II.CD

3. miesto – Spoločenský stolík s variabilným využitím
autor: Vladislav Zaremba zo IV.CS

Úspešným riešiteľom a ich konzultantom srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť.

Dovidenia na ŠK SOČ 2016!

Vyhodnotenie v pdf verzii


20.1228.09Energetický deň v Prešovskom kraji 2014!

Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojí do Európskeho týždňa udržateľnej energie, prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Energetický deň v Prešovskom kraji 2014, bude aj v tomto roku prebiehať v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja, na stredných školách, v kultúrnych a sociálnych zariadeniach v pôsobnosti PSK.

Energetický deň na Úrade PSK sa uskutoční v stredu 25. júna. Pre odbornú i laickú verejnosť je pripravený zaujímavý program, ktorý ponúkne návštevníkom množstvo aktivít, prezentácií a súťaží. Návštevníci môžu vyskúšať jazdu na elektrických bicykloch, vyrábať elektrinu pedálovaním, zistiť aké je napätie v ovocí, zmerať si svoj postreh, sledovať ukážky nabíjania elektromobilu, elektrické roboty v akcii a iné. Rovnako môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU so špecialistami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Viac informácií o programe nájdete na web stránke Prešovského samosprávneho kraja.

Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je od roku 2005 najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Tohtoročný Európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční v dňoch 23. – 27. júna. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konajú stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

Link: www.po-kraj.sk


20.1217.10.2013: Pozvánka na rodičovské združenie.

Vážení rodičia,

pozývame Vás na Európsky deň rodiny a školy, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2013 (štvrtok).

Súčasťou Európskeho dňa rodiny a školy je celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti na Mierovej ulici (pri Lidli).

Od 14:30-15:00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia konané formou konzultácií za prítomnosti všetkých vyučujúcich.

Od 15:00 hod. Vás srdečne pozývame na celoškolské rodičovské združenie.

Tešíme sa na Vašu účasť.
RR a vedenie SOŠ


17.5
Rozlúčka


       Dňa 17.05.2013 sa na nádvorí našej školy uskutočnila slávnostná rozlúčka so žiakmi končiacich ročníkov. Pani riaditeľka vo svojom príhovore povzbudila žiakov pri učení sa, keďže sa blížia maturitné skúšky. Zdôraznila potrebu neustáleho vzdelávania sa a rozvíjania vlastných schopností, pretože vzdelanie je v dnešnej dobe trvalou a nenahraditeľnou hodnotou.

DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.