>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
Prevádzka obchodu

Nadväzuje na učebné odbory príslušného zamerania. prehlbuje komplexné vedomosti, využiteľné v oblasti obchodu a služieb. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy, propagácie výrobkov a prezentácií firiem v hospodárskej súťaži. Súčasne poskytuje základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.


Spoločné stravovanie

Nadväzuje na učebné odbory príslušného zamerania. prehlbuje komplexné vedomosti, využiteľné v oblasti obchodu a služieb. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy, propagácie výrobkov a prezentácií firiem v hospodárskej súťaži. Súčasne poskytuje základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.


Vlasová kozmetika

Absolvent samostatne zvládne posúdenie kvality vlasov, vlasovej pokožky, používanie vlasových kozmetických prípravkov; ovláda základné kadernícke postupy a technológie pri tvorbe denných a spoločenských účesov s použitím vlasových doplnkov, podľa schematického zobrazenia predlohy aj s využitím nových techník v kaderníckej praxi. Absolvent má rozšírené vedomosti a zručnosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh; správne využíva kozmetické prípravky na ošetrenie a líčenie pleti, na osobnú hygienu. Ovláda zdravotno-hygienické predpisy vzťahujúce sa na odbor kaderníctva, kozmetiky, manikúry, pedikúry. Má základné ekonomické vedomosti o podnikaní, vedení účtovníctva, o právach a povinnostiach riadiaceho pracovníka.Drevárska a nábytkárska výroba

Absolvent je pripravený uplatniť sa v individuálnej aj sériovej výrobe nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ďaľších výrobkov z dreva. Je schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v oblasti spracovania dreva, zvládne zhotoviť technickú dokumentáciu. Vie navrhovať, dodržiavať a uplatňovať pracovné a technologické postupy výroby a montáže. Vie prakticky využívať prírodovedné zákonitosti pri riešení úloh, ovláda pužívanie pomôcok, náradia, materiálov, typológiu konštrukcií, technológiu spracovania materiálov pre navrhovanie výrobkov s ekonomickou efektívnosťou výroby.


Strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

strojarstvo Absolvent je schopný pracovať ako nižší riadiaci pracovník, zabezpečiť chod prevádzky od technickej prípravy výroby, cez zabezpečenie polovýrobkov a výrobkov, postup a plánovanie opráv, až po predaj hotových výrobkov, strojov a zariadení. Ovláda jednotlivé technologické postupy výroby súčiastok, ako je výroba trieskovým obrábaním, ovláda prácu s plechom, dopravnou a manipulačnou technikou, vie naplánovať pracovné postupy pre rozoberateľné a nerozoberateľné spoje strojov a zariadení.Podnikanie v remeslách a službách

Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s podnikateľskou praxou. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním prevádzky. Absolvent vie účtovať, zvláda vypĺňanie ekonomických dokumentov. Je schopný pracovať na ekonomickom úseku v súkromnom podniku. V rámci pracovnej pozície sú na absolventov kladené vysoké nároky na dlhodobú pamäť, komunikačné zručnosti, ekonomické znalosti, na písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania, istotu a pohotovosť vystupovania.
DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.