>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

PROFIL ŠKOLY
Profil školy:

SOŠ obchodu a služieb v Humennom, Mierová 1973/79, je orgánom štátnej správy na úseku stredného školstva a je príspevkovou organizáciou.

Zriaďovateľ školy:

Prešovský samosprávny kraj (podľa § 21 až § 23 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych noriem, v znení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade so zákonomč.302/2001Z.z. o samospráve VÚC.

Zriaďovaciu listinu vydal Prešovský samosprávny kraj pod číslom OŠ a TK 2002/4-1 s účinnosťou od 1. júla 2002.

Základné poslanie a predmet činnosti:

Základným poslaním a predmetom činnosti je príprava mládeže, resp. študujúcich v nadstavbovom štúdiu, na výkon robotníckych povolaní a odborných činností v študijných a učebných odboroch ustanovených vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách. Škola nielen vzdeláva a pripravuje žiakov na získanie prvej kvalifikácie, ale zároveň žiakov aj vychováva. Formuje mladých ľudí a to najmä ich postoje a vedie ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.