Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ODOVZDÁVANIE STUŽIEK
          žiakom tried tretieho ročníka

       „Možno nám chýba vychovanie a utŕžime ešte mnoho rán, pre jedno naše veľké prianie: BYŤ SÁM SEBOU A NEBYŤ SÁM.“ Seneca

V piatok 30. januára 2015 sa v priestoroch školy konala spoločenská slávnosť, na ktorej žiaci tried III. A učebného odboru autoopravár – mechanik a III. C učebných odborov hostinský a cukrár prijali z rúk svojich triednych učiteliek a riaditeľky školy zelené stužky. Nastúpení žiaci spolu s triednymi učiteľkami privítali pani riaditeľku RNDr. Oľgu Skysľakovú, zástupkyne riaditeľky Ing. Máriu Hirjákovú a Ing. Katarínu Dzurackú a majstrov odbornej výchovy Ing. Annu Petrovčinovú, Bc. Katarínu Vojtkovú a Jána Siveckého. Slávnosť sa začala štátnou hymnou, po nej zaznela báseň „Škole“ od Aleny Pavlíkovej, absolventky školy. Po privítaní prítomných a krátkom príhovore žiaka III.A Petra Dudiča, triedne učiteľky postupne dekorovali žiakov oboch tried stužkami. Potom sa pani riaditeľka prihovorila žiakom a poďakovala im za vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a popriala veľa úspechov v ďalšom živote.

Slávnosť sa ukončila študentskou hymnou Gaudeamus igitur.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.