>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU
Grafik tlačových médií

Absolvent je schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť polygrafické operácie. Vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy predprípravy tlačovej formy pre výrobu tlačovín. Pozná grafické a zalamovacie programy, zákonitosti kompozičného usporiadania prvkov, polygrafické materiály a ich vlastnosti. Ovláda typografické pravidlá, spracovanie a reprodukciu ilustrácií. Uplatní sa v polygrafických organizáciách, v grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách a pod. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.


Kozmetik

Absolvent pozná kozmetický sortiment, vlastnosti kozmetických materiálov, je schopný vykonávať kozmetické úkony, ovláda metódy čistenia pleti, povrchové a hĺbkové čistenie, podávanie kozmetických masiek a zábalov. Ovláda farbenie a úpravu obočia a mihalníc, pestovanie rúk, manikúru. Vie podať na profesionálnej úrovni masáž tváre a dekoltu, depiláciu nôh a celého tela. Ovláda metódy denného, večerného a divadelného líčenia. Absolvent je schopný riadiť a viesť kozmetický salón a súkromné prevádzky.

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Absolvent pozná vlastnosti drevných materiálov a ostatných materiálov používaných v odbore. Pozná funkcie a technologické možnosti strojov a zariadení, ich prvkov a výrobných liniek. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku, základné technologické postupy a ich aplikáciu na jednotlivé typy výrobkov, pri dodržaní zásad bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Vie vypracovať kompletnú technickú dokumentáciu pre jednotlivé typy výrobkov. Vie organizovať a riadiť výrobné činnosti, činnosti spojené s materiálno–technickým zabezpečením výroby a činnosti zabezpečujúce odbyt. Ovláda jednotlivé výrobné postupy v drevárskej a nábytkárskej výrobe, výpočtovú a inú techniku v administratívnej činnosti. Je schopný zhotoviť drevárske a nábytkárske výrobky podľa technickej dokumentácie.


Kozmetička a vizážistka

Absolventka je kvalifikovaná pracovníčka schopná uplatniť sa v kozmetických a vizážistických salónoch, má možnosť založiť a úspešne prevádzkovať kozmetický salón, vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu. Dokáže určiť typ pleti zákazníčky, vhodný spôsob ošetrenia, ovláda rozličné druhy líčenia a korekcie tváre pre rôzne príležitosti na základe estetických princípov a módnych trendov. Má základné vedomosti o podnikateľskej činnosti, pozná základné ekonomické a právne predpisy.Obchod a podnikanie

Absolvent je kvalifikovaný pracovník pre prácu v podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu a cestovného ruchu. Pozná základné ekonomické pojmy a vzťahy, formy a organizáciu podnikania, základy práva, manažmentu a marketingu, hlavné sortimentné skupiny tovarov a služieb. Dokáže spracovať ekonomické informácie s využitím informačných technológií, vyhotoviť a overovať účtovné doklady, viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu.


Sociálno-výchovný pracovník

Pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej, výchovnej a starostlivosti, pri rešpektovaní požadovaných pedagogických, psychologických, etických zásad sociálnej a výchovnej práce. Absolventovi poskytuje nevyhnutné všeobecné vzdelanie i pre prípadné vysokoškolské štúdium. Formuje u žiaka základné pedagogické a psychologické predpoklady pre kvalifikovaný výkon povolania, oboznamuje s fungovaním ľudskej spoločnosti, základnými pojmami a vzťahmi v sociálnej sfére a vo výchove s právnymi a etickými normami pre túto oblasť.Technika a prevádzka dopravy

Absolvent je pripravený pre výkon podnikateľských a technicko – hospodárskych funkcií v oblasti dopravy. Pozná časti strojov, kontrolu a meranie, mechanizačné zariadenia, dopravnú geografiu, techniku jazdy, údržbu a opravy automobilov. Uplatní sa v organizáciach s rôznou komerčnou činnosťou, v dopravných službách, autoopravárenstve, pri predaji áut, v staniciach technickej kontroly, v dopravnej polícii, ako prevádzkovateľ dopravy, taxislužby, autoservisu ako aj vodič kamiónovej dopravy.Sústava študijných a učebných odborov v školskom roku 2023/2024

Sústava študijných a učebných odborov v školskom roku 2020/2021

Sústava študijných a učebných odborov v školskom roku 2019/2020

Sústava študijných a učebných odborov v školskom roku 2018/2019

Sústava učebných a študijných odborov v školskom roku 2017/2018


DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.