>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA V ODBOROCH GASTRONÓMIE A KOZMETIKY"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / Dopytovo-orientovaný projekt"

Celková výška nenávratného finančného príspevku:
156 353,50 EUR

Trvanie projektu:
02/2014-07/2015

Prijímateľ:
Stredná odborná škola Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Celkové výdavky projektu:
164 582,64 EUR

Ciele projektu:

HLAVNÝ CIEĽ:
Inováciou vzdelávania a metód školského vzdelávacieho programu prispieť k zvýšeniu k uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania.

ŠPECIFICKÉ CIELE:
1. Pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.

Aktivity:

1.1 Odborné vzdelávanie pedagógov "Moderná európska kuchyňa"
1.2 Odborné vzdelávanie pedagógov pre odbor kozmetička a vizážistka
1.3 Podpora moderných foriem a metód vzdelávania s použitím IKT


2. Skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávacieho procesu

Aktivita:

2.1 Inovácia obsahu a metód vzdelávania na strednej škole

DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.