>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

AKTIVITY

Názov aktivity: 1.1 Odborné vzdelávanie pedagógov "Moderná európska kuchyňa"

Aktivita je zameraná na pedagógov – ich odborný rast, čo im umožní skvalitniť ich výučbu a tým získame absolventov našej strednej školy úspešnejšie sa uplatňovaných na trhu práce a na prijímacích skúškach na VŠ.

Cieľ aktivity:

Poskytnúť pedagógom odborných predmetov možnosť získania nových poznatkov z oblasti gastronómie a kultúry nápojov, a doplniť ich vedomosti o moderné postupy spracovania zdravých potravín a prípravy i podávania nápojov u nás i v zahraničí.

Popis aktivity:

A) zaškolenie pedagógov prostredníctvom vybraného poskytovateľa (vzdelávacia inštitúcia)

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity sú:

 • výber dodávateľov vzdelávacích aktivít podľa presnej špecifikácie predmetu zákazky
 • realizácia vzdelávania pod spoločným názvom "Moderná európska kuchyňa", pozostávajúceho z 4 odborných kurzov, bude prebiehať formou účasti vybraných pedagógov na odborných školeniach realizovaných externou vzdelávacou firmou v tomto rozsahu:
  • Barmanský kurz
  • Baristický kurz
  • Dekoratívne vyrezávanie
  • Someliérsky kurz

Efekty dosiahnuté realizáciou týchto modulov vzdelávania:

 • nárast odbornosti pedagógov
 • zlepšenie tímovej spolupráce členov pedagogického zboru
 • zdokonalenie jazykových schopností účastníkov
 • zvýšenie motivácie účastníkov pre prácu s mládežou v danom odbore

B) Modernizácia odbornej učebne a zavedenie nových foriem spolupráce pri prezentácií nových kuchynských strojov a zariadení

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity sú:
 • výber dodávateľa na nákup kuchynského vybavenia
 • nákup vybavenia do odbornej učebne a jej prevádzkovanie
 • využívanie modernizovanej učebne na odbornú prax žiakov

Výstupom aktivity je pripraviť oveľa lepšie podmienky pre zabezpečenie povinnej praxe v školskej kuchyni a kozmetickom salóne a poskytnúť žiakom možnosť zoznámiť sa s najmodernejšími postupmi a technológiami v príprave jedál, nápojov a kompletnom ošetrení pleti.

Názov aktivity: 1.2 Odborné vzdelávanie pedagógov pre odbor kozmetička a vizážistka

Aktivita je zameraná na pedagógov – ich odborný rast, čo im umožní skvalitniť ich výučbu a tým získame absolventov našej strednej školy úspešnejšie sa uplatňovaných na trhu práce a na prijímacích skúškach na VŠ.

Cieľ aktivity:

Zvyšovať kvalifikáciu pedagogických zamestnancov a získanie odbornej spôsobilosti. Poskytnúť pedagógom odborných predmetov možnosť získania nových poznatkov z oblasti kozmetiky a vizážistiky a doplniť ich vedomosti o moderné postupy používané pri rôznych kozmetických úkonoch.

Popis aktivity:

A) zaškolenie pedagógov prostredníctvom vybraného poskytovateľa (vzdelávacia inštitúcia)

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity sú:
 • výber dodávateľov vzdelávacích aktivít podľa presnej špecifikácie predmetu zákazky
 • realizácia vzdelávania pozostávajúceho z 11 odborných kurzov, bude prebiehať formou účasti vybraných pedagógov na odborných školeniach realizovaných externou vzdelávacou firmou v tomto rozsahu:
  • Vizážistka a koloristka
  • Image – Maker
  • Mikromasáž očného okolia, Jacquetova masáž
  • Liftingová masáž tváre, krku, dekoltu
  • Lepenie umelých rias, trvalá na riasy
  • Depilácia cukrovou pastou
  • Chemický peeling
  • Anti-migrénová masáž
  • Thajská masáž tváre bylinnými guľami
  • Kozmetická manuálna lymfodrenáž
  • Školenia, kurzy, semináre, prednášky zamerané na ošetrenie pleti pomocou prístrojovej techniky

B) modernizácia odbornej učebne a zavedenie nových spôsobov ošetrenia pleti s použitím elektrokozmetických prístrojov.

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity sú:
 • výber dodávateľa na nákup vybavenia kozmetického salónu prístrojmi.
 • nákup vybavenia do odbornej učebne a jej prevádzkovanie
 • využívanie modernizovanej učebne na odbornú prax žiakov

Názov aktivity: 1.3 Podpora moderných foriem a metód vzdelávania s použitím IKT

Aktivita je zameraná vzdelávanie pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu vybraných predmetov inovatívnymi metódami s využitím IKT. Zámerom je dosiahnuť kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie kľúčových zručností, vedomostí a návykov absolventov SŠ v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky vedomostnej spoločnosti a potreby trhu práce

Cieľ aktivity:

Poskytnúť pedagogickým zamestnancom možnosť získania motivácie i technických zručností inovovať svoje učebné materiály a používané didaktické prostriedky, sprístupniť možnosť vzdelávania novou modernou formou cez počítač. Vedieť naučiť žiakov pracovať s informáciami a orientovať sa v tomto svete informačno-komunikačných technológií.

Popis aktivity:

Účelom aktivity je zabezpečiť odbornosť učiteľov a ich zručnosti na výučbu zvolených predmetov s využitím IKT techniky.

A) vzdelávanie

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity sú:
 • výber dodávateľov vzdelávacích aktivít podľa presnej špecifikácie predmetu zákazky
 • realizácia vzdelávania pozostávajúceho z 3 odborných kurzov, bude prebiehať formou účasti vybraných pedagógov na odborných školeniach realizovaných externou vzdelávacou firmou v tomto rozsahu:
  • Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese
  • Projektové vyučovanie so zameraním na metakognitívne stratégie vo vyučovacom procese
  • Interaktívne technológie a psychogygiena

Názov aktivity: 2.1 Inovácia obsahu a metód vzdelávania na strednej škole

Aktivita je zameraná na overenie prínosu spracovaných učebných materiálov a učebných pomôcok učiteľov v praxi a posilnenie ich zručností na výučbu zvolených predmetov s využitím IT techniky.

Cieľ aktivity:

Zavádzanie inovatívneho spôsobu výučby v praxi na základe vytvorených predpokladov na inováciu výučby vybraných povinných predmetov školského vzdelávacieho programu školy, vrátane spracovania odborných textov, pracovných listov alebo didaktických listov potrebných pre výučbu.

Popis aktivity:

Činnosti realizované v rámci tejto aktivity sú:
 • Inovácia učebných materiálov a učebných pomôcok pre ďalšie vybrané predmety
 • Mentoring / koučing pri tvorbe inovovaných učebných materiálov a učebných pomôcok
 • Nákup technických zariadení a posilnenie vybavenosti školy

DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2011-2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o. o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.