>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ŠTIPENDIUM

Štipendiá v školskom roku 2023/2024


Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z.z. o strednej škole

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

a) 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 42,97 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.


Žiadosť o štipendium

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovom sídle školy a ako prílohy musí obsahovať:

  1. riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,
  1. a) z titulu hmotnej núdze:

aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi a doklad o tom, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi

  1. b) z titulu životného minima.:

- riaditeľom školy overenú kópiu vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie,

- aktuálny doklad z úradu práce o poberaní rodinných prídavkov, potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný neplnoletému zaopatrenému dieťaťu. 

- doklady o všetkých príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok.

Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, doklad z daňového úradu (výpis na účely priznania soc. štipendia), dávky sociálneho poistenia, napr. dôchodky (vdovský, sirotský, invalidný a pod.), dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď., prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné., a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je žiadosť podaná (doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti).

Žiak/Zákonný zástupca žiaka podáva žiadosť o poskytnutie štipendia na predpísanom tlačive spolu s prílohami asistentke riaditeľky školy – personalistke (administratívna budova vedľa LIDL-u, II. poschodie, č. dv. 202) na začiatku školského roka: v 1. polroku najneskôr do 30.9., v 2. polroku najneskôr do 29.2.

V prípade, ak žiak podá žiadosť o štipendium neskôr, mesiac na dátume vystavenia dokladov, ktoré preukazuje aktuálnu situáciu v rodine v čase podania žiadosti (napr. potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad o počte vyplácaných prídavkov na deti) sa má  zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium.

Štipendium sa žiakom vypláca na bankový účet žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka za predchádzajúci kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Podľa §149 ods. 1 štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa. Z citovaného ustanovenia však nevyplýva nárok na poskytnutie štipendia. Ak si žiaci neplnia ani základné študijné povinnosti, alebo závažne porušujú vnútorný poriadok školy, riaditeľ školy môže zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia (odňať štipendium).

Štipendium možno priznať aj žiakovi, ktorý v predchádzajúcom klasifikačnom období neprospel z jedného predmetu alebo mal zníženú známku zo správania na stupeň 2 („uspokojivé“).

Ak v celkovom hodnotení žiak neprospel z dvoch alebo viacerých vyučovacích predmetov, alebo ak mal zníženú známku zo správania na stupeň 3 („menej uspokojivé“) až 4 („neuspokojivé“), riaditeľ školy štipendium neprizná.

PRÍLOHY:
Potvrdenie__Vypis_z_DP_SS_2022
Žiadosť o poskytnutie štipendia


TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy v súlade s § 149a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Kto má na neho nárok?

Plnoletá tehotná žiačka strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nepoberá tehotenské.

Odkedy sa priznáva?

Priznáva sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným termínom pôrodu (t.j. 13 týždeň tehotenstva) určeným lekárom. Účelom priznania tehotenského štipendia je pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok. 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti žiačky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august v prípade, ak tehotenstvo trvá a spĺňa podmienky nároku na tehotenské štipendium.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká 

  1. vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium,
  2. vznikom nároku na výplatu tehotenského, 
  3. spontánnym potratom, umelým prerušením tehotenstva alebo iným potratom,
  4. podmienečným vylúčením,
  5. dňom, kedy prestala byť žiačkou školy v súlade s §91 a §92 zákona č. 245/2008 Z.z.

a) u žiačky končiaceho ročníka v 3-ročnom vzdelávacom programe, ktorá nepokračuje v nadstavbovom štúdiu v nasledujúcom školskom roku sa v zmysle § 91 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z,. považuje deň nasledujúci po dni, keď žiačka vykonala úspešne záverečnú skúšku

b) u žiačky končiaceho ročníka v 4-ročnom vzdelávacom programe a 2-ročnom nadstavbovom štúdiu sa v zmysle § 91 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z,. považuje deň nasledujúci po dni, keď žiačka vykonala úspešne maturitnú skúšku

c) ak žiačka nevykonala v určenom termíne záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku a bola jej povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa jej práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mala štúdium skončiť.

Žiačka oznámi strednej škole skutočnosť spojenú so zánikom nároku na tehotenské štipendium v bode 1, 2 a 3 do 10 pracovných dní odo dňa, kedy nastala.

PRÍLOHY:
Potvrdenie lekár
Žiadosť Potvrdenie od SP

DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.