>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

VÝCHOVNÝ PORADCA
adresa:

telefón:aprobácia:

Výchovný a kariérový poradca školský rok 2022/2023:

RNDr. Justína Horníková
Družstevná 1475
Humenné 066 01
0907 456 399Fyzika - ChémiaKonzultačné hodiny výchovného a kariérového poradcu:


1.zmena
utorok 8.35 – 10.15 hod.2.zmena
utorok 8.35 – 10.15 hod.
štvrtok 9.30 – 11.20 hod.V PRÍPADE POTREBY INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE PO DOHODE S VÝCHOVNOU PORADKYŇOU.


Výchovný poradca a školské právne normy:

Postavenie a úlohy VP sú vymedzené príslušnými právnymi normami. Sú to:

  • Zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení zákona NR SR č.22/1996 Z.z.
  • Vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach.
  • Nariadenie vlády SR č. 203/2000 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
  • Vyhláška MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
Z týchto právnych noriem uvádzame výňatky z úplného znenia. Vyhlášku MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach uvádzame v plnom znení.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení zmien zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z. (výňatok)

Poradenské zariadenia

§ 25

Výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg:

1.      Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa.

2.      Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sa priamo zúčastňuje na práci školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia a poskytuje odbornú psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú pomoc deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

Oznamy:

Ako správne vyplniť prihlášku na slovenskú vysokú školu?DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.