>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

RADA ŠKOLY
               v školskom roku 2023/2024
  1. Činnosť rady školy

  

 V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej samospráve a v zmysle zákona  NR SR č. 596/2003 Z.z. a štatútu Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné, Rada školy v rámci svojho Plánu práce v školskom roku 2022/2023 ako iniciatívny a samosprávny orgán  bude svoje úsilie a činnosť orientovať najmä na dosiahnutie týchto cieľov:

  • presadzovanie záujmov miestnej samosprávy, záujmov rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov,
  • vyjadrovanie sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a to najmä tých, ktoré sa týkajú návrhov na počty prijatých žiakov, návrhov na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, k úprave učebných plánov a k skladbe voliteľných a nepovinných predmetov,
  • získanie informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy, k správe o výsledkoch hospodárenia školy a k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy.

 

  1. Zloženie rady školy v školskom roku 2023/2024

 

Rada školy bude pracovať v tomto zložení:

Predseda rady školy: Mgr. Nadežda Ildžová        - zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda rady školy: Svetlana Škutová           - zástupca ostatných zamestnancov

Členovia rady školy:  Ing.  Ondrej Mudry           - zástupca zriaďovateľa

                                  PhDr. Jana Vaľová         - zástupca zriaďovateľa

                                  RNDr. Mária Cehelská     - zástupca zriaďovateľa     

                                  Ing. Michal Kurťák          - zástupca zriaďovateľa   

                                  Bc. Katarína Vojtková    - zástupca pedagogických zamestnancov

                                  Mgr. Silvia Petríková       - zástupca rodičov

                                  Silvia Harakaľová               - zástupca rodičov

                                  Stanislav Polák             -  zástupca rodičov

                                  Nikoleta Vargová           - zástupca žiakov (žiačka II. C)ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.