>
Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov a potravín, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s platnou vnútornou smernicou.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov školy:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Adresa:
Mierová 1973/79, 066 01 Humenné
IČO:
00617750
 
banka:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000 51 4644/8180
IBAN:
SK85 8180 0000 0070 0051 4644
 
e-mail:
sousluhe@nextra.sk
webové sídlo:
www.sousluzhe.edu.sk
 
telefón a fax:
057 7752697
mobil:
0915 869 094DOKUMENTY
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.